Insite bigbanner
Callcenter เรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ตรวจสอบข้อมูล

 • 22
  ม.ค. 2561
  ข้อมูลคำสั่งยึด/อายัด ประจำปี 2561

  ข้อมูลคดีและผลดำเนินการที่อยู่ระหว่างการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประจำปี พศ.๒๕๖๐ คำสั่งย. ที่ รายคดี/กรณี ความผิดมูลฐาน สถานะคดี ข้อมูลเพิ่มเติม หมายเหตุ ๑/๒๕๖๑  ...

 • 10
  ม.ค. 2560
  ข้อมูลคำสั่งยึด/อายัด ประจำปี 2560

  ข้อมูลคดีและผลดำเนินการที่อยู่ระหว่างการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประจำปี พศ.๒๕๖๐ คำสั่งย. ที่ รายคดี/กรณี ความผิดมูลฐาน สถานะคดี ข้อมูลเพิ่มเติม หมายเหตุ ๑/๒๕๖๐ นางบุญชู...

 • 14
  ก.ย. 2559
  ข้อมูลคำสั่งยึด/อายัด ประจำปี 2559

  ข้อมูลคดีและผลดำเนินการที่อยู่ระหว่างการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประจำปี พศ.๒๕๕๙ คำสั่งย. ที่ รายคดี/กรณี ความผิดมูลฐาน สถานะคดี ข้อมูลเพิ่มเติม หมายเหตุ ๑/๒๕๕๙ นางพัณณ์ชิตา ...

 • 14
  ก.ย. 2559
  ข้อมูลคำสั่งยึด/อายัด ประจำปี 2558

  ข้อมูลคดีและผลดำเนินการที่อยู่ระหว่างการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประจำปี พศ.๒๕๕๘ คำสั่งย. ที่ รายคดี/กรณี ความผิดมูลฐาน สถานะคดี ข้อมูลเพิ่มเติม หมายเหตุ  ๑/๒๕๕๘ นายทรงกลด ...

 • 14
  ก.ย. 2559
  ข้อมูลคำสั่งยึด/อายัด ประจำปี 2557

  ข้อมูลคดีและผลดำเนินการที่อยู่ระหว่างการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประจำปี พศ.๒๕๕๗ คำสั่งย....

 • 14
  ก.ย. 2559
  ข้อมูลคำสั่งยึด/อายัด ประจำปี 2556

  ข้อมูลคดีและผลดำเนินการที่อยู่ระหว่างการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประจำปี พศ.๒๕๕๖ คำสั่งย....

 • 14
  ก.ย. 2559
  ข้อมูลคำสั่งยึด/อายัด ประจำปี 2555

  ข้อมูลคดีและผลดำเนินการที่อยู่ระหว่างการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประจำปี พศ.๒๕๕๕ คำสั่งย....

 • 14
  ก.ย. 2559
  ข้อมูลคำสั่งยึด/อายัด ประจำปี 2551

  ข้อมูลคดีซึ่งอยู่ระหว่างการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ลำดับ รายคดี/กรณี ...

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 3
 • 0
 • 8
 • 4
 • 0
 • 5
 • 2
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube