Callcenter
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ค้นหาบทความ

ทรัพย์สินขายทอดตลาด

ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด
1 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ยกเลิกการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 08 ก.พ. 2561
2 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ยกเลิกการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 08 ก.พ. 2561
3 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 24 ม.ค. 2561 ดาวน์โหลด
4 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 03 ม.ค. 2561 ดาวน์โหลด
5 ประกาศสสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 28 ธ.ค. 2560 ดาวน์โหลด
6 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ยกเลิกการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 28 ธ.ค. 2560
7 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 14 ธ.ค. 2560 ดาวน์โหลด
8 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ยกเลิกการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 14 ธ.ค. 2560
9 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 01 ธ.ค. 2560 ดาวน์โหลด
10 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ยกเลิกการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 24 พ.ย. 2560
11 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง เพิกถอนรายการทรัพย์สินที่นำออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 24 พ.ย. 2560
12 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 09 พ.ย. 2560 ดาวน์โหลด
13 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ยกเลิกการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 27 ต.ค. 2560
14 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 12 ต.ค. 2560 ดาวน์โหลด
15 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ยกเลิกการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ 06 ก.ย. 2560
16 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ยกเลิกการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ 25 ส.ค. 2560
17 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ 24 ส.ค. 2560 ดาวน์โหลด
18 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ 11 ส.ค. 2560 ดาวน์โหลด
19 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ยกเลิกการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ 06 ก.ค. 2560
20 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง เพิกถอนรายการทรัพย์สินที่นำออกขายทอดตลาด ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ 06 ก.ค. 2560

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 1
 • 9
 • 5
 • 4
 • 3
 • 8
 • 2
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube