Callcenter
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน

UPDATE09 พ.ค. 2554

 

อยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุงข้อมูล

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 1
 • 9
 • 6
 • 1
 • 5
 • 0
 • 1
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube