law-infographic-book-Insite-bigbanner
Callcenter เรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารกองทุน

UPDATE28 เม.ย. 2560

อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารทุนหมุนเวียน 

คณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 

1.  เลขาธิการ ปปง.    ประธานกรรมการ
2.  รองเลขาธิการ ปปง. ฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ
3.  ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม กรรมการ
4.  ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรรมการ
5.  ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กรรมการ 
6.  ผู้แทนสำนักงาน ปปง.  กรรมการ 
7.  ผู้แทนสำนักงบประมาณ กรรมการ 
8.  ผู้แทนสำนักอัยการสูงสุด  กรรมการ 
9.  ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย  กรรมการ 
10. ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11. ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
12. ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน กรรมการและเลขานุการ
13. ผู้อำนวยการส่วน กองทุน ผู้ช่วยเลขานุการ
14. ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกองทุน 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

ชื่อ – นามสกุล

พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล

ตำแหน่งปัจจุบัน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์บัญฑิต จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น ๓๔ (นรต. รุ่น ๓๔)

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติการทำงานโดยสังเขป

๑. ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕

๒. จเรตำรวจ (สบ ๘)

๓. รองเจรตำรวจแห่งชาติ (สบ ๙)

๔.  ที่ปรึกษา (สบ ๑๐)

๖. จเรตำรวจแห่งชาติ

๗. กรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

๘. คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

๙. อุปนายกสมาคมค้าทองคำ


 
 

ชื่อ – นามสกุล

พันตำรวจโท หญิง เอมอร ไชยบัวแดง

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฝ่ายบริหาร

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สถิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท –พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต ทางพัฒนาสังคม (สาขาวิเคราะห์นโยบายและแผน)

ประวัติการรับราชการ

 

1. วัน เดือน ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๒๕ ตำแหน่ง นักสถิติตรี  โรงพยาบาลตำรวจ

2. สารวัตร กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานแผนงานและงบประมาณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(2 ต.ค. 2535 – 15 มี.ค. 2543)

3. รองผู้กำกับการอำนวยการ กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานแผนงานและงบประมาณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (16 มี.ค. 2543 – 1 ต.ค. 2543)

4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๘ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและมาตรการ สำนักงาน ปปง.

(2 ต.ค. ๒๕๔๓ – ๑๑ ก.พ. ๒๕๔๕) 

5. ผู้อำนวยการกองนโยบายและมาตรการ (บริหารระดับกลาง) สำนักงาน ปปง. (๑๒ ก.พ. ๒๕๔๕ – ๒๖ ก.ค. ๒๕๕๐)

6. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและมาตรการ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ)

(๒๗ ก.ค. ๒๕๕๐ – 30 ก.ย. 255๖)

7. รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (บริหารต้น) (1 ต.ค. 2556 – 14 ส.ค. 2559)

8. รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (บริหารสูง) (15 ส.ค. 2559 – 30 กันยายน 2560)

 

 

 

                       

ชื่อ – นามสกุล

พลอากาศเอก สุทธิพล ศรีกังวาล

ตำแหน่งปัจจุบัน

ที่ปรึกษาจเรตำรวจแห่งชาติ

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายเรืออากาศ 

ประวัติการทำงานโดยสังเขป

๑. ผู้บังคับการกองการบิน ๒๑ จังหวัดอุดรธานี : บริหารงบประมาณของกองทัพอากาศที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งในกองบิน โรงพยาบาลในกองบิน และหน่วยบินอีก ๓ หน่วย ได้แก่ ฐานบินน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ฐานบินจังหวัดเลย และฐานบินจังหวัดนครพนม วงเงินงบประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท

๒. หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ : ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของกองทัพอากาศ ในการซื้อ – จัดจ้าง ของกองบินต่าง ๆ

ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม : ประสานการปฏิบัติงานระหว่าง

๓. ผู้ช่วยฝ่ายหัวหน้าเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม : ประสานการปฏิบัติระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกรมบัญชีกลาง ในการของงบประมาณเร่งด่วน สนับสนุนการแก้ไขปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๔. หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด : ดูแลให้ข้อเสนอแนะในด้านกิจการกำลังพลและงบประมาณ ของกองบัญชาการกองทัพไทย กับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ทอ.)

๕. ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ : ให้ข้อเสนอแนะผู้บัญชาการทหารอากาศและประธานที่ปรึกษากองทัพอากาศ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ


 

ชื่อ – นามสกุล

นายพิชญา พิสุทธิกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน

 

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาเศรษฐศาสตร์การธนาคาร มหาวิทยาลัยการค้า 

ประวัติการทำงานโดยสังเขป

๑. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างขายทอง เลี่ยงเส็งเฮงพาณิชย์

๒. บริษัท ห้างขายทอง เลี่ยงเซ่งเฮง จำกัด

๓. ประธานกรรมการบริหาร บริษัท GT WEALTH MANAGEMENT จำกัด

๔. นายกสมาคมเพชร-พลอย-เงิน-ทอง กิตติมศักดิ์

๕. อุปนายกสมาคมค้าทองคำ

 

 

กรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 

ชื่อ – นามสกุล

หน่วยงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน/หน่วยงาน

นายธวัชชัย ไทยเขียว

กรรมการ

๑. ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม

พลตำรวจโท ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา

กรรมการ

๒. ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รับผิดชอบกำกับบริหารราชการกองคดีอาญา)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย

กรรมการ

๓. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง

กรมบัญชีกลาง

นางสาวอรมวดี จักรไพวงศ์

กรรมการ

๔. ผู้แทนสำนักงานประมาณ

รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักงบประมาณ

นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์

กรรมการ

๕. ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ

สำนักงานอัยการสูงสุด

นายโอภาส เพชรเจริญ

กรรมการ

๖. ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย

นายวิทยา นีติธรรม

กรรมการ

๗. ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

นางสาวรงรอง คล้ายสุวรรณ

กรรมการและเลขานุการ

๘. ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน

ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 7
 • 1
 • 1
 • 5
 • 9
 • 6
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube