Callcenter
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจของกองทุน

UPDATE28 เม.ย. 2560

แบบเสนอแผนงาน โครงการ หรือภารกิจที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ

 

 คู่มือการคัดเลือกแผนงานฯ เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุุนฯ

แบบเสนอแผนงานฯ file word  

แบบเสนอแผนงานฯ file pdf 

คำอธิบายวิธีการกรอกแบบฯ

แบบแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 file pdf

แบบแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 file word

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560

ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพฯ สยาม

บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทุนหมุนเวียน โดยวิทยากร : นางสาวปรีชญา นาคแกน นักวิชาการคลังชำนาญการ กรมบัญชีกลาง

Download

บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยวิทยากร : นางสาวเนาวรัตน์ ศิริเพ็ชร นิติการชำนาญการพิเศษ กองกฎหมาย

Download

บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมแผนงานโครงการ หรือภารกิจที่จะได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนฯ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการในการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน และการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ขั้นตอน และกระบวนการพิจารณาแผนงานโครงการ หรือภารกิจที่ขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากเงินกองทุน โดย วิทยากร : นางสาวนิภาพร ปูชตรีรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนกองทุน กองบริหารจัดการทรัพย์สิน

Download

 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

สถานะดำเนินงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561) 

หน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุน

รายชื่อโครงการ

สถานะของโครงการ

สำนักงาน ปปง.

โครงการ "การบริหารจัดการทรัพย์สินรายคดี พล.ต.ท. พงศ์พัฒน์  ฉายาพันธุ์"

สิ้นสุดโครงการแล้ว

สำนักงาน ปปง.

โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการประมูลทรัพย์สินรายคดี พล.ต.ท. พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ กับพวก

สิ้นสุดโครงการแล้ว

สำนักงาน ปปง.

โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง.

สิ้นสุดโครงการแล้ว

สำนักงาน ปปง.

โครงการ "ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อแจ้งเตือนประชาชนมิให้ถูกมิฉาชีพหลอกลวงในรูปแบบต่าง ๆ"

สิ้นสุดโครงการแล้ว

สำนักงาน ปปง.

โครงการ "การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของธนาคารกรุงเทพ สาขาฮ่องกง"

สิ้นสุดโครงการแล้ว

สำนักงาน ปปง.

โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับใช้ในห้องประชุมชั้น12 ของอาคารสำนักงาน ปปง.

สิ้นสุดโครงการแล้ว

สำนักงาน ปปง.

โครงการปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำภายในอาคารสำนักงาน ปปง.

สิ้นสุดโครงการแล้ว

สำนักงาน ปปง.

โครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Application)

ยกเลิกโครงการฯ

สำนักงาน ปปง.

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการประมูลทรัพย์สินที่ถูกยึดทรัพย์เพื่อการขายทอดตลาด

สิ้นสุดโครงการแล้ว

     

 

สถานะดำเนินงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561)

หน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุน

รายชื่อโครงการ

สถานะของโครงการ

สำนักงาน ปปง.

โครงการการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.

สิ้นสุดโครงการแล้ว

รายงานสรุปผล

สำนักงาน ปปง.

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สิ้นสุดโครงการแล้ว

สำนักงาน ปปง.

โครงการปรับปรุงสถานที่ทำงานของกองบริหารจัดการทรัพย์สิน

ยกเลิกโครงการ

สำนักงาน ปปง.

โครงการศึกษาความเป็นไปได้และการพัฒนาแบบจำลองต้นแบบในการนำเทคโนโลยีทางด้านการทำเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ธุรกรรมเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดหรือบุคคลที่ต้องสงสัยในการฟอกเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559

สิ้นสุดโครงการแล้ว

สำนักงาน ปปง.

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงรั้วอาคารสำนักงาน ปปง.

ยกเลิกโครงการ

สำนักงาน ปปง.

โครงการจัดทำแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 ยกเลิกโครงการ

สำนักงาน ปปง.

โครงการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการสืบสวนและตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์

สิ้นสุดโครงการแล้ว

สำนักงาน ปปง.

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สิ้นสุดโครงการแล้ว

รายงานสรุปผล

สำนักงาน ปปง.

โครงการจ้างเอกชนเพื่อสำรวจทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดตามกฎหมายฟอกเงิน

สิ้นสุดโครงการแล้ว

สำนักงาน ปปง.

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับศาลแพ่ง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สิ้นสุดโครงการแล้ว

รายงานสรุปผล

สำนักงาน ปปง.

โครงการหลักสูตรอบรมมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อกำหนดกรอบ/ขอบเขตเนื้อหาวิชาตามหลักสูตรที่เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน

สิ้นสุดโครงการแล้ว

สำนักงาน ปปง.

โครงการชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพของทรัพย์สินรายคดีนายพิภพ  พงษ์พนัส และนางวันเพ็ญ  พงษ์พนัส

ไม่ได้รับอนุมัติ

กองบังคับการตำรวจภูธรภาค 9

ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง

โครงการสืบสวนสอบสวนการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายนายอาทิตย์ หรือบอย ทิพย์วาศรี กับพวก

สิ้นสุดโครงการแล้ว

กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 โครงการสืบสวนสอบสวนขยายผลผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สิ้นสุดโครงการแล้ว


 

สถานะดำเนินงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561)

 

หน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุน

รายชื่อโครงการ

สถานะของโครงการ

สำนักงาน ปปง. โครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของสำนักงาน ปปง.

สิ้นสุดโครงการแล้ว

สำนักงาน ปปง.

โครงการปรับปรุงพื้นที่สำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร บริเวณ ชั้น 4 ด้านหลัง

 ยกเลิกโครงการ

สำนักงาน ปปง.

โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องโถง บริเวณหน้าห้อง 101 อาคารสำนักงาน ปปง.

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการฯ

(ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ)

กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจท่องเที่ยวเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สิ้นสุดโครงการแล้ว

รายงานสรุปผล

สำนักงาน ปปง.  โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ข้อคิดเห็นแก่ผู้ประเมินเกี่ยวกับรายงานการประเมินด้าน AML/CFT ของประเทศไทย สิ้นสุดโครงการแล้ว
สำนักงาน ปปง.  โครงการขอสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าเช่ารถยนต์ไว้ใช้ในราชการ ของสำนักงาน ปปง. ยกเลิกโครงการ
สำนักงาน ปปง.  โครงการทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สิ้นสุดโครงการแล้ว
สำนักงาน ปปง.  โครงการจัดทำการประเมินความเสี่ยงรายภาคธุรกิจ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการฯ

(ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ)

กองบังคับการปราบปราม โครงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สิ้นสุดโครงการแล้ว

 

สถานะดำเนินงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561)

 

 

หน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุน รายชื่อโครงการ สถานะของโครงการ
สำนักงาน ปปง. โครงการจัดทำระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด อยู่ระหว่างดำเนินโครงการฯ
สำนักงาน ปปง. โครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการฯ
สำนักงาน ปปง. โครงการ Mobile Application ศูนย์ข้อมูลคดีฟอกเงิน อยู่ระหว่างดำเนินโครงการฯ

 

 

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 3
 • 1
 • 3
 • 3
 • 9
 • 1
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube