Insite bigbanner
Callcenter เรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

เรื่องทั่วไป

UPDATE29 ก.ค. 2559

 

เอกสารนำเสนอจากโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับตรวจสอบของผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น  ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559   

 

ร่างแนวทางปฏิบัติ เรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับสถาบันการเงิน

ดาวน์โหลดไฟล์

1.แบบรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวง

2.แนบ 2 ตารางเปรียบเทียบร่าง

3.แนบ 1 ร่างกำหนดสถาบันการเงินเพิ่มเติม (hearing 4 พ.ค.61)

4.เปรียบเทียบหน้าที่ของสถาบันการเงิน 16(7)(8)(9)

5.เอกสารประกอบการประชุม 26 มกราคม 2561 PDF

6.เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 26 มกราคม 2561 (2)

7.เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 26 มกราคม 2561

8.12 RAB for Training 13 กย. เช้า pdf'

9.11 บรรยายแนวปฏิบัติ ปกอ. 13 กย. เช้า

10.10 กฎหมาย ปกอ. 13 เช้า กย. เช้า

11.9 กฎกระทรวง cdd 12 ก.ย.บ่าย

12.8 อบรมผู้มีหน้าที่รายงาน กส 12 กย เช้า

13.7 ตารางแสดงฐานความผิดและบทกำหนดโทษ ปกอ (ตามกฎหมายใหม่) 11 กย บ่าย

14.6 ตารางแสดงฐานความผิดและบทกำหนดโทษ (ตามกฎหมายใหม่) 11 กย บ่าย

15.5 ความผิดที่พบ 11 กย. 2560

16.4 บทลงโทษ 11 กย. 2560

17.3 การายงานธุรกรรม 11 กย. 2560

18.2 การกำหนดนโยาย 11 กย. 2560

19.1 กม. ปปง. 11 กย. 2560

20.ขอซักซ้อมความเข้าใจเรื่องแนวทางในการปรับระดับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

21.ร่างเแนวทางปฏิบัติ เรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 4

22.ร่างเแนวทางปฏิบัติ เรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 3

23.ร่างเแนวทางปฏิบัติ เรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 1

24.ร่างเแนวทางปฏิบัติ เรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 1

25.การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ (winsor).pptx

26.ตารางเปรียบเทียบกฎกระทรวงใหม่พร้อมสาระสำคัญ.doc

27.ptt กฎกระทรวงใหม่ปี 59 รวม ๘ ฉบับ.ppt

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 3
 • 0
 • 8
 • 4
 • 0
 • 0
 • 4
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube