Insite bigbanner
Callcenter เรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

กองกำกับและตรวจสอบ

UPDATE17 ก.ย. 2559

(๑) รับรายงานและแจ้งการตอบรับรายงานการทางธุรกรรม
(๒) ศึกษา พัฒนา นโยบาย มาตรการและแนวทางการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน
(๓) กำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลผู้มีหน้าที่รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของผู้มีหน้าที่รายงาน หรือของหน่วยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการทางธุรกรรม
(๕) รับเรื่อง ตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๖) สัมมนา เผยแพร่ข้อมูลให้ความรู้ ความเข้าใจ และจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 3
 • 0
 • 8
 • 3
 • 9
 • 9
 • 4
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube