Callcenter
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและความรับผิดชอบ

UPDATE06 ธ.ค. 2560

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสรรเพชญ แสงเนตรสว่าง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง.

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 2
 • 9
 • 6
 • 7
 • 1
 • 8
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube