Callcenter
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ขายทอดตลาด

UPDATE12 ม.ค. 2561

วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ ปปง. ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 5/2561 โดยมีคณะกรรมการขายทอดตลาดฯ ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทรถแทรกเตอร์และรถบรรทุกส่วนบุคคล จำนวน 13 รายการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยครั้งนี้สามารถขายได้ครบทุกรายการ ราคาประมูลได้เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 9,950,000 บาท จากราคาเริ่มต้น 4,310,000 บาท ราคาประมูลได้สูงกว่าราคาเริ่มต้น 5,640,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 130.86

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 5
 • 0
 • 1
 • 4
 • 1
 • 4
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube