Callcenter
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

หารือแนวทางในการดำเนินกับกรณีการทุจริตเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง

UPDATE13 มี.ค. 2561

วันที่ 12 มีนาคม 2561 นายวิทยา นีติธรรม เลขานุการกรม สำนักงาน ปปง. ในฐานะหัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ และคณะ ได้เข้าพบ พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ท. ณ สำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินกับกรณีการทุจริตเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ทั้งนี้ เพื่อนำมาตรการการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการทุจริตและดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินกับคนที่ได้รับเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการทุจริต มาใช้ดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องต่อไปอีกทางหนึ่งด้วย

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 1
 • 2
 • 4
 • 3
 • 0
 • 5
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube