Callcenter
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 30 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

UPDATE30 พ.ย. 2560

ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 30 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 30 คัน

 
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.amlo.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-219-3600 ต่อ 5002 ในวันและเวลาราชการ

 

ดาวน์โหลดไฟล์

1.img-171130143416_8446.pdf

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 2
 • 9
 • 6
 • 7
 • 0
 • 1
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube