Insite bigbanner
Callcenter เรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 10 สำนักงาน ปปง. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

UPDATE08 พ.ค. 2561

สำนักงาน ปปง. มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อร้างปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 10 สำนักงาน ปปง. 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น

1,075,000 บาท 

ดาวน์โหลดไฟล์

1.10-2_8612.pdf

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 3
 • 3
 • 1
 • 8
 • 6
 • 4
 • 3
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube