Callcenter
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

จัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาบทความ

จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด
1 ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 10 สำนักงาน ปปง. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มี.ค. 2561 ดาวน์โหลด
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A๔) โดยวิธี e-market 16 มี.ค. 2561 ดาวน์โหลด
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มี.ค. 2561 ดาวน์โหลด
4 ประกาศปรับแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 07 มี.ค. 2561 ดาวน์โหลด
5 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงาน ปปง. จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 มี.ค. 2561 ดาวน์โหลด
6 ประกาศการซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A๔) โดยวิธี e-market 06 มี.ค. 2561 ดาวน์โหลด
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติงาน ชั้น ๑๐ สำนักงาน ปปง. 02 มี.ค. 2561 ดาวน์โหลด
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 17 เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 - 30 กันยายน 2561 (ยอดเงิน 1,504,580 บาท) 27 ก.พ. 2561 ดาวน์โหลด
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 - 30 กันยายน 2561 (ยอดเงิน 280,000 บาท) 27 ก.พ. 2561 ดาวน์โหลด
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 - 30 กันยายน 2561 (ยอดเงิน 88,000 บาท) 27 ก.พ. 2561 ดาวน์โหลด
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 - 30 กันยายน 2561 (ยอดเงิน 55,000 บาท) 27 ก.พ. 2561 ดาวน์โหลด
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (ยอดเงิน 50,000 บาท) 27 ก.พ. 2561 ดาวน์โหลด
13 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.พ. 2561 ดาวน์โหลด
14 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงาน ปปง. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.พ. 2561 ดาวน์โหลด
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมตรวจพิสูจน์ระบบบันทึกภาพของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.พ. 2561 ดาวน์โหลด
16 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส (Call Center 1710) ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR Call Center)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 12 ก.พ. 2561 ดาวน์โหลด
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อตามโครงการทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ก.พ. 2561 ดาวน์โหลด
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาชุดอุปกรณ์วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลทางระบบดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 ก.พ. 2561 ดาวน์โหลด
19 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงาน ปปง. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ม.ค. 2561 ดาวน์โหลด
20 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมตรวจพิสูจน์ระบบบันทึกภาพของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ม.ค. 2561 ดาวน์โหลด
 • of
 • 18
 • last

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 1
 • 2
 • 4
 • 3
 • 6
 • 4
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube